Srpen 2015

Počasí:
Prvních čtrnáct dní bylo opravdu tropických. Denní teploty se ve stínu pohybovaly kolem 35 °C, na slunci šplhaly přes 40 °C. Večerní a noční teploty byly kolem 20 °C. Padaly i teplotní rekordy. Ve středu 12. srpna odpoledne přišla bouřka s přeháňkou a teploty malinko klesly. Další přeháňka se objevila v sobotu 15. srpna. Druhý den byl zatažený s odpolední přeháňkou a bouřkou, teploty klesly pod 30 °C. Další tři dny byly zatažené s přeháňkami a teplotami do 20 °C. Od 20. do 28. srpna bylo polojasno až zataženo, často s větrem, 25. srpna s deštěm. Závěr měsíce byl ale opět tropický, teploty kolem 32 °C – byl to nejteplejší závěr prázdnin po 234 letech. Během letošní sezony bylo naměřeno 30 tropických dnů.

Správa města:
(z www.lomnicenadpopelkou.cz)
V pondělí 3. srpna se uskutečnilo jednadvacáté zasedání Rady města, kde byl/o, mimo jiné, schválen/o:
- vzetí informace k provedené inspekci České školní inspekce na Základní škole T. G. Masaryka na vědomí. Při červnu proběhla inspekce na základní škole a ve školní jídelně. Při kontrole nebylo zjištěno žádné závažné porušení platných předpisů. Jediným drobným nálezem bylo částečné neplnění procentuálních limitů daných potravin ve výživových dávkách v jídelníčku. Uvedená skutečnost bude sledována, aby k podobným zjištěním již nedocházelo.
- informace k aktivitám vedoucím k rozšíření počtu obcí s rozšířenou působností na vědomí. Před nějakou dobou se naše město přihlásilo k iniciativě města Skuteč vedoucí k rozšíření počtu obcí s rozšířenou působností. Hlavním impulsem je neustálé odnímání agend úřadům našeho typu (agendy přijímání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních pasů, zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší apod.) ve prospěch obcí s rozšířenou působností – v našem případě MěÚ Semily. Dle názorů této iniciativy je to v rozporu s deklaracemi státu, které ujišťují o přibližování státní správy občanům. Poslední aktivitou bylo společné prohlášení obcí z června letošního roku. V odpovědi náměstkyně ministra vnitra je mimo jiné uvedeno, že budou vždy podporovat systémová řešení rozvoje veřejné správy, která ji budou co nejvíce přibližovat občanům. V této době je na Ministerstvu vnitra zvažována možnost přenesení výkonu některých agend zpět na obce našeho typu, v první řadě vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.
- informaci o jednání Komise Rady města Lomnice nad Popelkou pro záležitosti okolních obcí na vědomí. Na začátku června se poprvé v tomto volebním období sešla Komise pro záležitosti okolních obcí. Obecně byla projednána představa přítomných o fungování komise – nebudou se konat plánovaná pravidelná společná jednání. Členové komise budou komunikovat s místostarostou a vedením města o jednotlivých problémech dle potřeby. Kromě dalších obecných informací bylo následně diskutováno o konkrétních problémech a námětech v jednotlivých osadách. Úkoly příslušející do činnosti Technických služeb města byly následně předány k řešení panu řediteli Háskovi.
- iniciace pozemkových úprav v katastrálních územích Košov a Rváčov. Pozemkové úpravy provádí Státní pozemkový úřad v extravilánu, tedy nezastavěné části území. Řeší se jimi vlastnické vypořádání komunikací, návrh nové cestní sítě odpovídající dnešním potřebám a zajišťující přístupnost všech pozemků, problémy s erozí apod. Dalším významným přínosem je možnost realizace všech opatření plánu společných zařízení (zejména cest) na náklady státu. Pozemkové úpravy jsou také vhodným nástrojem k přípravě území pro další investice státu i obce.
V současné době se provádí pozemkové úpravy v katastrálním území Lomnice nad Popelkou.
V pondělí 24. srpna se uskutečnilo dvaadvacáté zasedání Rady města, kde byl/o, mimo jiné, schválen/o:
- vzetí informace o záměru Ministerstva vnitra ČR týkající se správních činností na pověřených úřadech na vědomí. Toto usnesení má vazbu na předchozí jednání Rady města, kde byla vzata na vědomí informace o aktivitách vedoucích k rozšíření počtu obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo vnitra nyní nezávazně zjišťuje zájem obecních úřadů našeho typu o návrat agendy vydání občanských průkazů a cestovních pasů. Město Lomnice nad Popelkou tento zájem potvrdilo.
- poskytnutí příspěvku na vyřešení individuální likvidace splaškových vod. Město má schválený program pro poskytování příspěvků na vyřešení individuální likvidace splaškových vod. V rámci tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na vybudování, případně rekonstrukci, septiků nebo domovních ČOV v místech, kde není napojení na veřejnou kanalizaci technicky nebo ekonomicky možné. Výše příspěvku je jednotná, 10.000,- Kč, bez vlivu výše nákladů na provedení akce. Příspěvek je poskytován až po provedení opatření a doložení potřebných dokladů.
Pro letošní rok byla podána pouze jedna relevantní žádost a příspěvek byl schválen.
O příspěvky je možné žádat až do roku 2018, vždy k termínu 30.6.

Život ve městě:
Želechovské léto s Memoriálem br. Jaroslava Pekárka v požárním útoku proběhlo 1. srpna v tamním areálu SDH.
Římskokatolická církev Lomnice n. P. pořádala 6. a 9. srpna poutní mše svaté v kostele Proměnění Páně na Táboře a 29. srpna v kapli sv. Jana Křtitele.
V pátek 7. srpna byly slavnostně otevřeny opravené silnice III. třídy – úsek křižovatky na Ploužnici – Syřenov (křižovatka u Klepandy) a Lomnice n. P. a křižovatka v Bitouchově. Otevření se zúčastnil krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník, starosta města Josef Šimek, zástupci Krajské správy silnic LK, zhotovitelé a další.
Na lomnickém koupališti hrála 8. srpna Rachot Banda ve stylu country. Na konci měsíce 29. srpna proběhl tradiční Zavírák Mezivrchy 2015 – 5. ročník rockovo-metalového venkovního festivalu.
DDM Sluníčko připravil pro zájemce tábor Hobit – přes horstvo, jež se v mlze pne 10.-20. srpna a od 16. do 21. srpna tábor pro nejmenší S Harry Potterem do školy čar a kouzel.
Rozhodnutím č. 1/2015 hejtman Libereckého kraje vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru splatností od 10. srpna do odvolání a dále vyhlásil zákaz rozdělávání otevřeného ohně, kouření, spalování odpadů a dalších rizikových činností v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.
Klub seniorů – důchodci Technolen pořádali zájezdy 18.-20. srpna do Dobrovice, Benátek n. Jizerou, Lysé n. Labem, Nymburku, Chleb a do Hrubého Jeseníku.
Sbor dobrovolných hasičů Ploužnice zval na tradiční zábavu k ukončení prázdnin, která se konala na Ploužnici u hasičské zbrojnice v pátek 28. srpna. K poslechu a tanci hrál DJ Míla.
V neděli 30. srpna byl ukončen program výstav Léto na zámku 2015.
Městské muzeum se nově prezentovalo letáčkem, ve kterém jsou zachyceny nejzajímavější expozice muzea.
V ulici Plk. Truhláře byla otevřena pobočka pro finanční poradenství Partners.
Během 48 dní, kdy počasí přálo koupání, prošlo pokladnami lomnického koupaliště téměř 35 tisíc návštěvníků, což je 3 × víc než v předchozím roce.

Kultura:
Kulturní a informační středisko pořádalo Zámecké letní kino od úterý 11. srpna do neděle 16. srpna na nádvoří lomnického zámku. Jako první byla na pořadu filmová verze muzikálového zpracování osudů Nikoly Šuhaje Balada pro banditu.
Loutková pohádka O červené karkulce aneb polepšený vlk byla sehrána na nádvoří zámku LS Na Židli z Turnova 12. srpna. KIS zval i na loučení s letními prázdninami v neděli 30. srpna od 15:00 hodin do velkého sálu lomnického zámku, kde byla na programu loutková pohádka Vodníčku, vrať se! v podání Divadla Z Půdy Františka Pešána.

Tělovýchova a sport:
Lomničtí tenisté uspořádali 1. srpna II. ročník turnaje ve dvouhrách Lomnice Open. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů, zvítězil lomnický Pavel Hanyš. V srpnu také proběhl letní tenisový tábor pro děti.
V předvečer Velké ceny města Lomnice n. P. ve skoku na lyžích se 8. srpna uskutečnilo zajímavé lyžařské setkání. První ročník se konal v roce 1975 v rámci otevření skokanských můstků s umělou hmotou a za 40 let poté se konalo 37 závodů a Velká cena poznala 26 vítězů. A právě ti byli i s trenéry pozváni do Lomnice. První ročník vyhrál Jaroslav Balcar, který bohužel letos zemřel. Deset vítězů se omluvilo, někteří z nich jako Jakub Janda či Antonín Hájek jsou stále sportovně činní. Lomnického podvečera se zúčastnilo 12 vítězů: Pavel Ploc, Jozef Hýsek, Bohumil Vacek, Leoš Škoda, Tomáš Goder, Jan Mazoch, Jozef Brzuchanski, Martin Cikl, Borek Sedlák, Miroslav Polák a lomničtí Čestmír Kožíšek a Zdeněk Hnyk. Toto setkání pozdravil starosta města Josef Šimek a předseda LSK Stanislav Dlouhý předal přítomným pamětní medaile. Druhý den proběhl vlastní závod, letos doprovázen extrémními vedry. Závod starších žáků vyhrál frenštátský Petr Vaverka před lomnickým Radimem Sudkem. Závod dorostenců ovládl Radek Selcer z Frenštátu p. R. a hlavní závod domácí skokan Čestmír Kožíšek.
O 14 dní později se konala tradiční Malá cena města Lomnice n. P. V závodě dvoučlenných družstev na můstku K27 zvítězili domácí D. Rygl-R.Sudek. V závodě jednotlivců na můstku K27 v kategorii nejmladších žáků vyhrál lomnický D. Bláha, v mladších žácích pak R. Sudek vybojoval 2. místo.
Modelářský klub Lomnice n. P. pořádal 16. srpna soutěž elektromodelů kategorie F5J na letišti.
Lomničtí sokolíci tábořili potřetí v Krčkovicích od 8. do 22. srpna pod vedením Františka Vaníčka.
Starší fotbalová přípravka měla na začátku měsíce soustředění v Nové Vsi, mladší přípravka na konci měsíce na letním stadionu. Na stadionu během měsíce probíhaly fotbalové zápasy domácího A a B týmu.
Turisté vyrazili 1. srpna na Porcinkuli do Hostinného, o týden později k tatobitské lípě, 15. srpna do Trutnova na Trutnoff, o týden později se zúčastnili Libuňských pochodů a poslední srpnový víkend k ranči El Torro.
Na konci srpna se oženil lomnický skokan Roman Koudelka.

Společenská kronika:
Narození:
2. 8. se narodil v Jilemnici Vlastimilu a Iloně Hlubůčkovým, bytem Lomnice n. Pop., syn Jakub
2. 8. se narodila v Jilemnici Dominiku a Jitce Šimůnkovým, bytem Lomnice n. Pop., dcera Nikol
5. 8. se narodila v Jilemnici Janu Špidlenovi a Mirce Zajícové, bytem Lomnice n. Pop., Ploužnice, dcera Nela
14. 8. se v Jilemnici narodil Jiřímu Suchánkovi a Lucii Vilimovské, bytem Lomnice n. Pop., syn Štěpán
15. 8. se v Praze narodila Jiřímu a Evě Hammerovým, bytem Lomnice n. Pop., dcera Anna
29. 8. se v Jičíně narodil Zdeňku a Andree Fejfarovým, bytem Lomnice n. Pop., syn Marek

Jubilea:
V měsíci srpnu oslavili naši spoluobčané tato významná jubilea:
• 70 let – Ladislav Kaňka, Lomnice n. Pop. 584, Luděk Kobrle, Lomnice n. Pop. 1133, Lidia Lukešová, Lomnice n. Pop. 1028, Jana Hofmanová, Lomnice n. Pop. 1173, Miluše Stakorská, Lomnice n. Pop. 638, Jana Kordíková, Lomnice n. Pop. 278, Ivanka Dědková, Lomnice n. Pop. 719
• 75 let – Josef Hejduk, Lomnice n. Pop. 1139
• 85 let – Helenka Fendrychová, Lomnice n. Pop. 608, Libuše Krotilová, Lomnice n. Pop. 1134, Ladislav Bláha, Lomnice n. Pop. 1035
• 90 let – Jiřina Kodejšková, Lomnice n. Pop. 1188
• 92 let – Josef Mikule, Lomnice n. Pop. 963
• 94 let – Květoslava Preibischová, Lomnice n. Pop. 786

Manželství:
Na společnou cestu životem v Lomnici nad Pop. vykročili:
Michal Matura z Košťálova a Alena Juricová z Tuhaně
Josef Matura a Jana Khunová z Lomnice nad Popelkou
Ondřej Hák a Lenka Nekvasilová oba z Lomnice nad Popelkou
Josef Vereš a Alena Godlová oba z Lomnice nad Popelkou
Radek Těhník z Lomnice n. Pop. a Kateřina Štěpánková z Liberce

Opustili nás:
Václav Soukup, Lomnice n. Pop. 124, ve věku 71 let
Jarmila Polyáková, Lomnice n. Pop. 18, ve věku 73 let

Z www.lomnicenadpopelkou.cz:
Kronika města z roku 1991
Městská kronika z roku 1991 od kronikáře Františka Nováka se bohužel nedochovala v archivu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, městského muzea ani ve Státním okresním archivu v Semilech, a proto se současná kronikářka města pokusila tuto chybějící kroniku zrekonstruovat na základě dobových pramenů. Úkol to nebyl lehký, protože rok 1991 byl stále ještě rokem hledání a zvykání si na vše nové, co přinesla sametová revoluce. Také pramenů z této doby není tolik, jako tomu je díky internetu dnes. Naštěstí městský úřad ve spolupráci se Sdruženým klubem Lomnice n. P. pokračoval ve vydávání Lomnického zpravodaje, ze kterého se stal měsíčník (dříve vycházel čtyřikrát ročně), jenž informoval občany o kulturních akcích, sportovních utkáních, nechyběly ani zprávy ze zasedání městské rady a zastupitelstva. Dalším důležitým pramenem jsou jistě zápisy ze zastupitelstva a rady města uložené v semilském archivu. Největším problémem se stala část o počasí, kde zjistit, jak bylo před 24 lety v Lomnici? To už se asi nedozvíme, a proto byly alespoň využity podrobné zápisy o počasí z Kroniky města Semil, jež jsou přístupné na internetu.
V roce 1990 proběhly první polistopadové svobodné volby do parlamentu a do obecních zastupitelstev, která poprvé zasedala na konci roku 1990 a plně svou činnost rozvinula právě v roce 1991. Připomeňme, že starostou našeho města byl zvolen Ing. Miroslav Šmiraus a jeho zástupcem Bedřich Stolín.
A co přinesl zajímavého rok 1991? To se dočtete v internetové podobě kroniky.
Lenka Morávková, kronikářka města

Kronikářem v roce 2015 byl Mgr. Lenka Morávková

 

Výběr období 2015

 

Copyright (c) 2006 – Městský úřad Lomnice nad Popelkou – Jakékoli další šíření obsahu bez písemného souhlasu MÚ Lomnice není dovoleno!
prog: Celistvost | design: IdeFixx